Hesketh V1000

Hesketh V1000 - Image ref: B47690-2